ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

วันที่ 14 กันยายน 2565 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ วังคีรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมหารือกับคณะทำงานขับเคลื่อเมืองรู้เท่าทันสื่อภายใต้กรรมาธิการวุฒิสภา และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจ.นครราชสีมา ร่วม 20 หน่วยงาน เตรียมผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นอกจากนครราชสีมาจะเป็น Smart city แล้ว ต้องผลักดันให้เป็น Smart Media Literacy อีกด้วย

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาครูเรื่อง การคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Next article
วันที่ 29 กันยายน 2565 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมพัฒนาครู เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี