ข่าวและกิจกรรม

นายกฯ ร่วมกิจกรรมวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

นายกฯ ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ สร้างความตระหนักต่อภัยออนไลน์ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาพนันออนไลน์ เร่งแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสั่งปิดเว็บไชต์พนันได้ทันที

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (7 ก.พ.66) เวลา 08.40 น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day) เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัยออนไลน์ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน และให้ความรู้ เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสากล หรือ Safer Internet Day โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาคเอกชน กองทุนสื่อสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเยี่ยมชม พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNICEF) และนายธนวัฒน์ พรหมโชติ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังสรุปรายงานกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day) และการจัดตั้งเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย (Thailand Safe Internet Coalition) และการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขณะที่ประธานสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนเด็กเยาวชน ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีสำหรับการดำเนินนโยบายเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยปัจจุบันพบว่ามีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ยังคงให้บริการอยู่ถึงจำนวน 595 เว็บไซต์ จึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการสร้างความตระหนักรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ และขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการทำงานเพื่อประชาชน และการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญในการป้องกันให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากการพนันออนไลน์

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยออนไลน์ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน และการให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อย่างต่อเนื่องจริงจัง ซึ่งกรณีของเว็บไซต์พนันออนไลน์ทั้ง 595 เว็บไซต์ดังกล่าวนั้น ขอให้ส่งมาที่นายกรัฐมนตรีเพื่อจะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันกับเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเว็บไชต์พนันออนไลน์ได้ทันต่อเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการให้สามารถสั่งปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้ทันที เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศปลอดภัยจากพนันออนไลน์และใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์

พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) สภาเด็กและเยาวชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day) เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัยออนไลน์ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน และให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของคนในประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรู้เท่าทันโดยไม่ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพได้ และขอให้ทุกคนรวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ช่วยกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้แทนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยถือป้าย #SaferInternetDay #ThaiSafeNet #SID2023 #เน็ตเซฟไม่แซด ฯลฯ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day) ด้วย

จากผลสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในการสำรวจเด็กอายุ 9-18 ปี จำนวน 31,965 คน จาก 77 จังหวัด พบว่า เด็กไทยมีความเสี่ยงภัยออนไลน์สูงมาก เด็ก 81% มีสมาร์ตโฟนเป็นของตัวเอง และ 85% ใช้โซเชียลมีเดียทุกวัน เด็ก 50% เข้าถึงสื่อลามกอนาจารออนไลน์ ในจำนวนนี้ 60% เป็นสื่อลามกอนาจารเด็ก 36% เคยถูกจีบออนไลน์ การถูกละเมิดทางเพศ ไซเบอร์บูลลี่ เสพติดเกม การพนัน และความรุนแรง เป็นปัญหาหลัก ๆ ในการใช้สื่อออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้ พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ หรือ โคแพท (COPAT) ที่ทำหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเยาวชนใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์ เมื่อได้รับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1300 และแอปพลิเคชัน “คุ้มครองเด็ก” นอกจากนี้มีการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญา เพื่อเพิ่มฐานความผิดใหม่ ๆ เช่น การล่อลวงเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ หรือ grooming การข่มขู่แบล็กเมลทางเพศ หรือ sextortion การระรานทางออนไลน์ หรือ cyber bullying กฎหมายใหม่นี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์

ขอบคุณที่มา : FACEBOOK TV5HD Online

Previous article
อยู่อย่างปลอดภัย  ไม่ต้องกลัวสายชาร์จดูดข้อมูล
Next article
ประกาศเจตนารมณ์ จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566