ภาคีในประเทศ

ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการกระทำความผิดดังกล่าว ยังมีลักษณะที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการกระทำความผิดโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต และอาจมีลักษณะอันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เพิ่มคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ตั้ง ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก เพื่อรับผิดชอบคดีละเมิดทางเพศเด็กเป็นการเฉพาะ
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็ก ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนกรมสอบสวน
คดีพิเศษเฉพาะกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็ก         ติอต่อศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 831 9888 ต่อ 53801 แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส : 1202

Previous article
ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
Next article
ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒไทยและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566