วันที่ 9 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ภาคกลาง กรุงเทพฯรุ่นที่ 8 เรียนรู้ภัยและการป้องกันภัยออนไลน์ และการทำคลิปรู้ทัน ภัยออนไลน์ด้วย Tiktok ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ