ภาคีในประเทศ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ ทั้งเด็กถูกทำร้ายทารุณ ถูกล่วงเกินทางเพศ ถูกล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และถูกลักพาตัว โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและเอกชน ในการปกป้องและคุ้มครองเด็กทุกกรณีในรูปแบบที่ครบวงจร

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและไทยฮอตไลน์ ร่วมมือกันในการผลักดันนโยบายการต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเรื่องการล่วงเกินทางเพศต่อเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในชุมชน สามารถแจ้งมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ ทั้งเด็กถูกทำร้ายทารุณ ถูกล่วงเกินทางเพศ ถูกล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และถูกลักพาตัว โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและเอกชน ในการปกป้องและคุ้มครองเด็กทุกกรณีในรูปแบบที่ครบวงจร

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและไทยฮอตไลน์ ร่วมมือกันในการผลักดันนโยบายการต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเรื่องการล่วงเกินทางเพศต่อเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในชุมชน สามารถแจ้งมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Previous article
ECPAT InternationalECPAT International
Next article
ไม่โชว์ ไม่แช๊ะ ไม่แชร์