ภาคีในประเทศ

ECPAT InternationalECPAT International

ECPAT International

ECPAT International หรือ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีจุดมุ่งหมายในการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT : End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes ) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก เน้นการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก และการค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ โดยสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันสิทธิเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้รับสิทธิพื้นฐานและปลอดภัยจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ

ไทยฮอตไลน์ได้รับการสนับสนุนจาก ECPAT International ในการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตฮอตไลน์ในประเทศไทย สนับสนุนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ECPAT Taiwan Hotline และเครือข่าย ร่วมผลักดันในการดำเนินงานทางนโยบายเพื่อยุติสื่อลามกเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ หากต้องการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็ก สามารถส่งอีเมลไปยังองค์กร ECPAT ได้ที่ protect@ecpat.net

ECPAT International เลขที่ 328/1 ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-3388 โทรสาร 0-2215-8272 e-mail: info@ecpat.net website : http://www.ecpat.net

ECPAT International

ECPAT International หรือ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีจุดมุ่งหมายในการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT : End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes ) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก เน้นการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก และการค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ โดยสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันสิทธิเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้รับสิทธิพื้นฐานและปลอดภัยจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ

ไทยฮอตไลน์ได้รับการสนับสนุนจาก ECPAT International ในการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตฮอตไลน์ในประเทศไทย สนับสนุนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ECPAT Taiwan Hotline และเครือข่าย ร่วมผลักดันในการดำเนินงานทางนโยบายเพื่อยุติสื่อลามกเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ หากต้องการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็ก สามารถส่งอีเมลไปยังองค์กร ECPAT ได้ที่ protect@ecpat.net

ECPAT International เลขที่ 328/1 ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-3388 โทรสาร 0-2215-8272 e-mail: info@ecpat.net website : http://www.ecpat.net

Previous article
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
Next article
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก