ภาคีในประเทศ

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ ผลักดัน ติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับ รวมถึงนำเสนอผลงาน สะท้อนและให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสมาชิก และสนับสนุนการทำงานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการรณรงค์ และผลักดันเชิงนโยบายให้รัฐและองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง

ไทยฮอตไลน์เข้าร่วมเป็นคณะทำงานหลักของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสร้างกลไกในการปกป้องสิทธิเด็ก โดยเฉพาะการตอบโจทย์ของการค้าเด็ก โสเภณีเด็ก และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งไทยฮอตไลน์ร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วมผลักดันการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค NGO เพื่อสร้างกลไกลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังและรับแจ้งเมื่อพบเนื้อหาสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต การลบเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเด็ก การจับกุมผู้กระทำผิดโดยสืบค้นแหล่งต้นตอของสื่อโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ และการเยียวยาแก่เด็กที่ถูกละเมิด และผลักดันเรื่องกฎหมายการครอบครองสื่อลามกเด็กให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ ผลักดัน ติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับ รวมถึงนำเสนอผลงาน สะท้อนและให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสมาชิก และสนับสนุนการทำงานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการรณรงค์ และผลักดันเชิงนโยบายให้รัฐและองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง

ไทยฮอตไลน์เข้าร่วมเป็นคณะทำงานหลักของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสร้างกลไกในการปกป้องสิทธิเด็ก โดยเฉพาะการตอบโจทย์ของการค้าเด็ก โสเภณีเด็ก และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งไทยฮอตไลน์ร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วมผลักดันการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค NGO เพื่อสร้างกลไกลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังและรับแจ้งเมื่อพบเนื้อหาสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต การลบเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเด็ก การจับกุมผู้กระทำผิดโดยสืบค้นแหล่งต้นตอของสื่อโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ และการเยียวยาแก่เด็กที่ถูกละเมิด และผลักดันเรื่องกฎหมายการครอบครองสื่อลามกเด็กให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

Previous article
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)
Next article
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว