ไม่มีหมวดหมู่

My Body Safety Rules

My Body Safety Rules

“Children are more likely to challenge and report child sexual exploitation and abuse if they know how to. The “My Body Safety Rules” are a great, easy, reassuring way to do this.” -Neil Walsh, UNODC, 2017

แหล่งที่มา: e2epublishing.info

“Children are more likely to challenge and report child sexual exploitation and abuse if they know how to. The “My Body Safety Rules” are a great, easy, reassuring way to do this.” -Neil Walsh, UNODC, 2017

แหล่งที่มา: e2epublishing.info

Previous article
กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)
Next article
The Most Important Security Settings to Change on Your Router