Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้คุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้กับคุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

    และนอกเหนือจากการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Application & e-Book ยังมีการเสริมเรื่องการเรียนรู้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในห้องเรียนได้ ได้แก่ ทำข้อสอบออนไลน์ด้วย quizizz, รู้จัก AR ผ่านแอปพลิเคชั่น quiver และ รู้จก …

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์

    นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ หรือ คณะอนุฯ ออนไลน์ ภายใต้ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) กล่าวว่า “เทคโนโลยีนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ องค์การสหประชาชาติก็ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยออนไลน์ ทราบมาว่าในการประชุม UN Crime Congress ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ …

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เพื่อจัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

     วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้จัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่

     โดยมีการให้ความรู้พลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน รวมถึงการสร้างสื่อสารสร้างสรรค์ จาก แอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น การทำโปสเตอร์เพื่อสรุปความรู้จาก แอปพลิเคชั่น pic collage และสร้างวิดีโอสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อ จาก viva video

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จัดการอบรมแนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

    มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จัดการอบรมแนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิสติน มักกะสัน โดยมีรายละเอียดการอบรม ตลอด 3 วัน ดังนี้

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
          – ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ มาบรรยายเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายฟังอย่างสนุกสนานด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ตัวอย่างที่ชัดเจนเห็นภาพ ทำให้การปูพื้นความรู้ให้ผู้ฟังในวันนี้เป็นไปอย่างไหลลื่น
        …

Page 1 of 2
1 2