มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง  cyberbullying ร่วมกับ คุณหมอ วนิดา เปาอินทร์ เครือข่าย OSCC Consulting วันที่ 10 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ตกเป็นเหยื่อในสังคม สนับสนุนโดย สสส.

เว็บ www.oscc.consulting คือ ระบบให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ที่เว็บไซต์ หรือติดต่ออีเมล OSCC.Consulting@gmail.com