ข่าวและกิจกรรม

อบรมเยาวชนไทยใช้สื่อสร้างสรรค์ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อการสร้างความปลอดภัยจากโลกออนไลน์ในยุคดิจิทัล วันที่ 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนคำบงเจริญสุข จ.อุดรธานี สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนคำบงเจริญสุข จ.อุดรธานี จัดอบรมเยาวชนไทยใช้สื่อสร้างสรรค์ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อการสร้างความปลอดภัยจากโลกออนไลน์ในยุคดิจิทัล และกิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดเกี่ยวกับ ออนไลน์ที่เคยพบหรือ ประสบพบงานและวิธีและแนวทางป้องกัน ดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนคำบงเจริญสุข จ.อุดรธานี
กิจกรรมภายใต้ โครงการเด็กและเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ
Previous article
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ Cyberbullying รู้ Young ว่าไม่ดี วันที่ 8 ตุลาคม 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Next article
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ให้กับแกนนำอาสามัคร จำนวนวน50 คน และนักเรียน จำนวน 55 คน หัวข้อ ภัยรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเด็ล ห้องทวีทรัพย์ จ.นครราชสีมา