– สร้างศักยภาพในการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์โดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือ CII ทั้งรัฐและเอกชน

– รับมือภัยคุกคามไซเบอร์วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และเตรียมพร้อมรับมือ
หรือแก้ไข/หยุดปัญหาให้เร็วที่สุด

– ให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือ CII สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ISP โทรคมนาคม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)

ทั้งนี้ สามารถ Download ไฟล์พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/detail/de-laws-cyber-security-protection-act

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)