NEWS AND ACTIVITY

[caption id="attachment_6504" align="aligncenter" width="450"]  [/caption]Stop Cyberbullying Day ปีนี้ตรงกับวันที่ 21 มิ.ย.67ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมแสดงจุดยืน “หยุดระรานทางไซเบอร์” ภายใต้แนวคิด...
Read more
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับแกนนำชุมชน อสม. และผู้สูงอายุ ในกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สื่อออนไลน์ และเทคโนโลยี) ภัยออนไลน์ ทุกรูปแบบ...
Read more
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ CYBER SECURITY AWARENESS FOR CHILDEN "ไซเบอร์ที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์"...
Read more
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการพี่ปันน้องสอนเตือนภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์...
Read more
”เด็กถูกละเมิดทางเพศออนไลน์เพิ่มขึ้น อายุน้อยเล็ก ภาพหลุด วนเวียนอยู่บนอินเทอร์เน็ต ทำร้ายเด็กซ้ำๆ ไม่มีทางมั่นใจได้ว่าจะลบออกได้หมด...
Read more
วันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2567มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัด “การประชุมติดตามผล และการอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันภัยทางเพศออนไลน์” ภาคเหนือ...
Read more
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ผลักดันเรื่องกฎหมายกรูมมิ่ง ณ วันนี้มีผู้ใหญ่จากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงพม. กระทรวงมหาดไทย เข้ารับทราบถึงภัยออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนเจอ...
Read more
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวน แกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ...
Read more
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน...
Read more
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ชั้นปีที่ 4 ราว 250 คน เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางออนไลน์...
Read more
วันที่ 23 เมษายน 2567 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี รู้เท่าทันภัยออนไลน์ กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม นักเรียน...
Read more