INTERESTING LAW

Cyber Sexual Harassment คือ การใช้ภาษาลวนลามทางเพศผ่านสื่อ โซเชียลมีเดียพฤติกรรมแบบใดเข้าข่าย Cyber Sexual Harassment?การเหยียดเพศ - การแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกเหยียดหยามรสนิยมทางเพศ...
Read more
ลูกเราน่ารักก็อยากแชร์ความน่ารักน่าเอ็นดูให้ใครได้เห็น แต่รู้หรือไม่ว่าอาจมีผลกระทบที่ตามมากับเด็ก แล้วแบบนี้จะผิดกฎหมายข้อไหนบ้าง?การกระทำเช่นนี้ถือเป็น การละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และ...
Read more
การโพสต์ข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอเพื่อด่าทอ ระบายอารมณ์ ประจานผู้อื่นเพื่อสร้างความอับอาย เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย ยิ่งมีการส่งต่อ การตอบโต้กันไปมาโดยมีคนอื่น ๆ...
Read more
การพูดคุยรับส่งสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสม (Sexting)การลวนลามทางเพศ เป็นการกระทำที่ล่วงเกินได้ทั้งทางกายและวาจา การสัมผัส การมอง การพูดจาแทะโลม การวิพากษ์วิจารณ์สรีระ...
Read more
การแบล็กเมลทางเพศ (Sextortion)การแบล็กเมลทางเพศ อาจเป็นการล่อลวงไปละเมิดทางเพศจริง ๆ หรือถูกโน้มน้าวชักจูงหรือล่อลวงให้แสดงโชว์ลามกผ่านกล้องแล้วถูกบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ข่มขู่เรียกเงิน...
Read more
การทำด้วยกระดาษครึ่งหนึ่ง อิเล็กทรอนิกส์ครึ่งหนึ่ง มีกระบวนการเปลี่ยนสื่อที่กฎหมายกำหนเไว้ คือเมื่อลงนามแบบกระดาษไปแล้ว ต้องแปลงเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนด พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ มาตรา 12/1...
Read more
การอยู่ในกลุ่มไลน์ที่ส่งคลิปอนาจารเด็กให้กัน ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย และต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
Read more
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับรองสถานะหรือผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา 7 และมาตรา 11 เพื่อให้สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับเอกสารกระดาษ...
Read more
1-2 "Basic Law กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ใช้งานเต็มที่ ก่อให้เกิดกองทุน ก่อให้เกิดองค์กรใหม่ เช่น depa ก่อให้เกิดองค์กรเชิงนโยบาย ที่เรียกว่า สดช."
Read more
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) ในหน้าเดียว โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Read more
ปัจจุบัน ส่วนที่มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มีเพียง หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบทเฉพาะกาล (เว้นแต่ความในมาตรา 95...
Read more
สร้างศักยภาพในการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์โดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือ CII ทั้งรัฐและเอกชน
Read more