พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับรองสถานะหรือผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา 7 และมาตรา 11 เพื่อให้สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับเอกสารกระดาษ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรเอกสารที่สำคัญ เช่น การทำเป็นหนังสือ การลงลายมือชื่อ การเก็บรักษาหรือนำเสนอเอกสารต้นฉบับ

ปัจจุบันมีตัวอย่างของคำพิพากษาที่ตัดสินคดีที่มีการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล และศาลได้รับรองให้ใช้ได้ตามกฎหมาย ได้แก่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8089/2560 และ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6757/2560

นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมได้เตรียมพร้อมสู่การเป็นศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การรองรับการยื่นและส่งคําคู่ความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงติดตามข่าวสารกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)