Monthly Archives: October 2019

กฎหมายดิจิทัลประเทศไทย พร้อมหมดแล้ว!

1-2 “Basic Law กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ใช้งานเต็มที่ ก่อให้เกิดกองทุน ก่อให้เกิดองค์กรใหม่ เช่น depa ก่อให้เกิดองค์กรเชิงนโยบาย ที่เรียกว่า สดช.”

(ดู
1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) https://ictlawcenter.etda.or.th/…/7_Ratchakitcha-de_laws_or…
2. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 https://ictlawcenter.etda.or.th/…/0_The-development-of-digi…)

3-4 “กฎหมาย Data Protection ก็คลอดออกมาพร้อมกันกับกฎหมาย Cybersecurity เมื่อ 27

อยากเป็นคนรีวิวต้องตรวจสอบ อยากซื้อตามต้องใส่ใจก่อนตัดสินใจซื้อ

อยากเป็นคนรีวิวต้องตรวจสอบ อยากซื้อตามต้องใส่ใจก่อนตัดสินใจซื้อ แต่ถ้ามีปัญหาจากการซื้อของออนไลน์เมื่อใด ปรึกษา 1212 ได้ 4 ช่องทางคือ
1) สายด่วนโทร 1212 (Online Complaint Center) ตลอด 24 ชั่วโมง
2) อีเมล : 1212@mdes.go.th
3) เว็บไซต์ : www.1212occ.com
4) Mobile App : 1212OCC (โปรดใส่ชื่อและเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)

ผู้รีวิว ต้องทราบ…
– ดูการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ หากเกินจริงหรือโอ้อวดทำให้หลงเชื่อ จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
– สังเกตข้อความโฆษณาว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เช่น …

รู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562

2. หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ หมวด 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562

3. มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

4. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ …

ข้อแนะนำวิธีสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือข้อมูลสูญหาย

“แบ็กอัปไว้ ดีกว่าหาย แล้วไม่ได้กลับมา”…ข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะขององค์กร ควรป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือข้อมูลสูญหาย ด้วยการแบ็กอัปหรือสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำ เพราะเรื่องที่เราไม่คาดคิดมักเกิดขึ้นได้

  • แก้ไขไฟล์ผิดพลาด
  • เผลอลบไฟล์โดยไม่ตั้งใจ
  • เครื่องติดมัลแวร์
  • ฮาร์ดดิสก์เสียหาย

วิธีการแบ็กอัปข้อมูล เช่น การใช้ฮาร์ดดิสก์แบบเชื่อมต่อภายนอก หรือใช้ Cloud

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) …

Page 2 of 18
1 2 3 4 5 18