วันที่ 4 และวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง

  • Don ‘t touch my Body เรียนรู้และป้องกันภัยการGrooming (การสร้างสัมพันธ์เพื่อหวังละเมิดทางเพศ สัมผัสแบบไหนปลอดภัยและไม่ปลอดภัยที่ควรสังเกตและเฝ้าระวัง
  • ABC’s of Bullying เรียนรู้เรื่องการบูลลี่ (กลั่นแกล้งรังแก) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  • รูปแบบ การรับมือและการแจ้งเหตุ หากต้องเผชิญเหตุการณ์ดังกล่าว

กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ร่วมกิจกรรม รวม 80 คน