Monthly Archives: June 2017

กิจกรรมเสริมความรู้สำหรับแกนนำครูในประเด็นการอบรมสิทธิเด็กกับภัยจากสื่อออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับมูลนิธิสยามแคร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสายเด็ก 1387 และองค์การ Terre de Hommes ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดกิจกรรมเสริมความรู้สำหรับแกนนำครูในประเด็น “การอบรมสิทธิเด็กกับภัยจากสื่อออนไลน์” วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 จำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

โดยมีกิจกรรม คือ เสริมเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็กกับ Application หนังสือ AR, Quiver, และ VR Box ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ความรู้คู่ความบันเทิง เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างภูมิต้านทานในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับครูศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเขตวังทองหลาง เรียนรู้เรื่องภัยออนไลน์กับการละเมิดสิทธิเด็ก และทำกิจกรรมสนุกๆ ที่นำไปเล่นกับเด็กๆ ได้

กิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จังหวัดราชบุรี วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ พร้อมทำสื่อหนังสั้นเผยแพร่ความรู้ในชุมชน ให้กับแกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี

โดยการอบรมรู้เท่าทันสื่อและปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ น้องๆ แกนนำจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีได้เล่น ได้เรียน ได้รู้ และทำสื่อหนังสั้นผ่าน application ง่ายๆ ที่ทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ น้องๆ มีความตระหนักถึงการใช้สื่ออย่างถูกต้องเหมาะสม และปกป้องตัวเองจากภัย/มิจฉาชีพออนไลน์ได้ อันนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อต่อไป