ภาคีในประเทศ

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมกับไทยฮอตไลน์ และภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งยังร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการดูแลลูกยุคไซเบอร์ การออนไลน์อย่างปลอดภัย และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้วย

ติดต่อมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เลขที่192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348 e-mail : famnet@familynetwork.or.thเว็บไซต์ : http://www.familynetwork.or.th

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมกับไทยฮอตไลน์ และภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งยังร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการดูแลลูกยุคไซเบอร์ การออนไลน์อย่างปลอดภัย และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้วย

ติดต่อมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เลขที่192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348 e-mail : famnet@familynetwork.or.thเว็บไซต์ : http://www.familynetwork.or.th

Previous article
เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
Next article
ECPAT InternationalECPAT International