ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบโล่แก่จังหวัดดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ และเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย โดย นายวัลลภ ตังคณานุชรักษ์...
อ่านเพิ่มเติม
วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยของไทยเริ่มขึ้นแล้ว!!!!วันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยของทุกปีจะตรงกับ วันที่2 ของสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่ 2 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวัน อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัดเวทีเสวนา ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจากผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน...
อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนุกพร้อมได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา AR VR ของแจกเด็กเพียบ  เชิญที่บูธ มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ชั้น 1...
อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดโครงการติดตามผลการอบรมและออกแบบกิจกรรมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ Waldorf Astoria Bangkok Meta ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)...
อ่านเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ Kid รู้ทันสื่อ ในโครงการ MeLit Project มีฤทธิ์โปรเจ็คณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ จ.มหาสารคาม วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยนางเยาว์พรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมด้วยเจ้าที่ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการหยุด "Bully" หยุดความรุนแรง ได้ด้วยพลังของเด็ก...
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนโรงเรียนสันกลางวิทยาจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “เราคือใคร” ตัวตนเราเป็นอย่างไรในโลกดิจิทัล โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 30 คน...
อ่านเพิ่มเติม
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา...
อ่านเพิ่มเติม
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนำเยาวชน และอาสาสมัคร สู้ภัยออนไลน์ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย...
อ่านเพิ่มเติม