ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และสื่อโทรทัศน์วิทยุ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี วันที่ 28 ตุลาคม 2566 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 28 ตุลาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมพัฒนาเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาแกนนำนุมชน เฝ้าระวังภัยออนไลน์...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands...
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรม มีฤทธิ์ โปรเจ็ค Melit-Media Literacy (include information and digital literacy) โดย กสทช...
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียด จ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ดิจิทัลออนไลน์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน เพื่อสร้างความรู้ สร้างความตระหนัก...
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280...
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ. ตาก ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การระรานทางไซเบอร์ การคุกคามทางเพศ ข่าวลวงข่าวปลอม ฯลฯ...
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เด็กคำเที่ยงรู้เท่าทันสื่อ ห่างไกลภัยออนไลน์ วันที่ 29 กันยายน...
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 50...
วันที่ 23 -24 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes, Netherlands และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกดิจิทัล(Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 จำนวน 130...
อ่านเพิ่มเติม