ข่าวและกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา...
อ่านเพิ่มเติม
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนำเยาวชน และอาสาสมัคร สู้ภัยออนไลน์ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย...
อ่านเพิ่มเติม
วันเสาร์ที่ 25พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครและพ่อแม่ผู้ปกครอง สู้ภัยออนไลน์ และการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ สองห้องคู่ขนาน ให้กับแกนนำอาสามัคร...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนคำบงเจริญสุข จ.อุดรธานี จัดอบรมเยาวชนไทยใช้สื่อสร้างสรรค์ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อการสร้างความปลอดภัยจากโลกออนไลน์ในยุคดิจิทัล และกิจกรรมกลุ่ม...
อ่านเพิ่มเติม
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ "Cyberbullying รู้ Young ว่าไม่ดี" ให้กับแกนนำเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้...
อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ณ รร.ศิวา จ. พัทลุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยมี 10 โรงเรียนในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมเรียนรู้สู้ภัยออนไลน์...
อ่านเพิ่มเติม
วันนี้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก้องสกุล จันทราช เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการหลักในจังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนงานป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนา อสม. อพม. ป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และอบรมพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อ โดยมีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน คุณปราณี ประทุมมา...
อ่านเพิ่มเติม
วันนี้มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จัดอบรมพัฒนาตำรวจราชบุรี เกี่ยวกับคดีออนไน์ ในกิจกรรม “โต้กลับ รับมือ คดีอาชญากรรมออนไลน์”...
อ่านเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ โดยมีตำรวจสายสืบ กองปราบ สืบสวนสอบสวน จาก 12 จังหวัด 30 คน มารวมตัวกัน ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำชุมชนเฝ้าระวังภัยออนไลน์...
อ่านเพิ่มเติม