ภาคีในประเทศไทย

ภาคีในประเทศ

ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการกระทำความผิดดังกล่าว ยังมีลักษณะที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการกระทำความผิดโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต และอาจมีลักษณะอันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เพิ่มคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาคีในประเทศ

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ TICAC - Thailand Internet Crimes Against Children จัดตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ และจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ติดต่อ TICAC ที่อาคาร...

อ่านเพิ่มเติม

ภาคีในประเทศ

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)

ติดต่อ บช.สอท. ได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระชนมพรรษา 60 พรรษา ชั้น 6 เมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์...

อ่านเพิ่มเติม

ภาคีในประเทศ

มูลนิธิสายเด็ก 1387

มูลนิธิสายเด็ก1387 เป็นองค์กรที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและบริการด้านคำปรึกษาเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก ซึ่งมีบริการสายด่วน1387 พร้อมทั้งอีกหลากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ปกครอง ชุมชน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น สาขาจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย...

อ่านเพิ่มเติม

ภาคีในประเทศ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ ทั้งเด็กถูกทำร้ายทารุณ ถูกล่วงเกินทางเพศ ถูกล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และถูกลักพาตัว โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและเอกชน ในการปกป้องและคุ้มครองเด็กทุกกรณีในรูปแบบที่ครบวงจร...

อ่านเพิ่มเติม

ภาคีในประเทศ

ECPAT International

ECPAT International หรือ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีจุดมุ่งหมายในการยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT : End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking...

อ่านเพิ่มเติม

ภาคีในประเทศ

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว...

อ่านเพิ่มเติม

ภาคีต่างประเทศ

ภาคีต่างประเทศ

INHOPE

INHOPE เป็นเครือข่ายของฮอตไลน์ที่ต่อสู้กับปัญหาการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก ปัจจุบันมีสมาชิก 46 ฮอตไลน์ ใน 42 ประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม